پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

روتر بی سیم AC

DIR-880L DIR-880L روتر بی سیم 1900Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) ، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 3.0 و 1 پورت USB 2.0 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق. 

DIR-868L DIR-868L روتر بی سیم  1750Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) ، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 3.0 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق.

DIR-850L DIR-850L روتر بی سیم  1200Mbps ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 2.0 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق.

DIR-850L DIR-850L روتر بی سیم 1200ACبا عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 2.0 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق.

DIR-850L DIR-850L روتر بی سیم 1200Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز)، همراه با 4 پورت گیگابیت LAN و 1 پورت گیگابیت WAN و 1 پورت USB 2.0 و دکمه WPS و دکمه ON/OFF برق.

DIR-822 DIR-822 روتر بی سیم 1200Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) و همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و دکمه WPS و دکمه Power

DIR-816L DIR-816L روتر بی سیم 750Mbps AC با عملکرد در دو باند فرکانسی (2.4 و 5 گیگاهرتز) و همراه با 4 پورت LAN و 1 پورت WAN و 1پورت USB و دکمه WPS و دکمه Power

روترهای بی سیم

ناموجود
DIR-835 DIR-835 روتر بی سیم N750 و عملکرد در دو باند فرکانسی2.4GHz و 5GHz بصورت همزمان و  4پورت گیگا بیت LAN و 1 پورت گیگا بیت WAN و 1پورت USB