پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

سوییچ های هوشمند

DGS-1510-28XS DGS-1510-28XS سوییچ هوشمند با 24 پورت +SFP و 4 پورت+ Metro Ethernet SFP

سوییچ های مدیریتی لایه 2

DES-3200-10 DES-3200-10 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 8 پورت 10/100base-T و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP

DES-3200-18 DES-3200-18 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 16 پورت 10/100base-Tو 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP

DES-3200-26 DES-3200-26 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت10/100BASE-Tو 2 پورت ترکیبی10/100/1000BASE-T/SFP  

DES-3200-28 DES-3200-28 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت 10/100base-T و 4 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP

DES-3200-28F DES-3200-28F سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت 10/100base-T و 4 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP

DES-3200-52 DES-3200-52 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 48 پورت 10/100base-T و 2 پورت 1000base-TX و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP

DES-3528 DES-3528 سوییچ مدیریتی لایه 2 با 24 پورت 10/100base-T و 2 پورت 1000base-TX و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP