پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

License

DWC-2000-AP64-LIC License(نرم افزار) برای افزایش 64 عدد اکسس پوینت (DWL-8610 /DWL-8600 /6600 /3600 /2600AP ) قابل پشتیبانی توسطDWC-2000

DWC-2000-AP128-LIC License(نرم افزار) برای افزایش 128 عدد اکسس پوینت (DWL-8610 /DWL-8600 /6600 /3600 /2600AP ) قابل پشتیبانی توسطDWC-2000