پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

License

DGS-3120-24SC-SE-LIC License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24SC از  Standard Image بهEnhanced Image  

DGS-3120-24SC-ER-LIC License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24SC از Enhanced Image بهRouted Image برای B1 H/W 

DGS-3120-24SC-SR-LIC License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24SC از  Standard Image بهRouted Image برای B1 H/W 

DGS-3120-24PC-SR-LIC License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24PC از  Standard Image به Routed Image  برای  B1 H/W

DGS-3120-24PC-SE-LIC License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24PC از Standard Image به Enhanced Image 

DGS-3120-24PC-ER-LIC License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24PC از Enhanced Image بهRouted Image برای B1 H/W

DGS-3120-24TC-SR-LIC License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24TC از Standard Image بهRouted Image برای B1 H/W

DGS-3120-24TC-ER-LIC  License ( نرم افزار) برای ارتقا سوییچ DGS-3120-24TC از Enhanced Image بهRouted Image برای B1 H/W