پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ماژول SIC روترهای سری DRO

SIC-2FXS SIC-2FXS ماژول 2 پورت SIC Voice FXS (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-2FXO SIC-2FXO ماژول 2 پورت SIC Voice FXO (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-1CE1/PRI ماژول 1 پورت Channalized سریال E1-PRI / SIC (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-1A ماژول 1 پورت SIC Asynchronous (برای روتر های سری DRO-20xx)

SIC-8A SIC-8A ماژول 8 پورت SIC Asynchronous (برای روتر های سری DRO-20xx)

ماژول NMX روتر های سری DRO

NMX-4E1/CE1H NMX-4E1/CE1H ماژول 4 پورت NMX E1/CE1  (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-30xx و DRO-50xx)

NMX-4HSH ماژول 4 پورت سریع Synchronous سریال NMX  (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-50xx)

NMX-8E1/CE1H NMX-8E1/CE1H ماژول 8 پورت NMX E1/CE1  (برای روتر های سری DRO-20xx و DRO-30xx و DRO-50xx)