پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

ماژول SIC روترهای سری DRO

SIC-1HS SIC-1HS ماژول سریع 1 پورت سریال SIC (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-1B-U SIC-1B-U ماژول 1 پورت ISDN و(U Interface) (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-1B-S/T SIC-1B-S/T ماژول 1 پورت ISDN و(S/T Interface) (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-1E1-F SIC-1E1-F ماژول 1 پورت Non-channalized سریال E1-F1 / SIC (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-4ESW SIC-4ESW ماژول 4 پورت 10/100Base-TX سوییچ لایه 2 (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-2FXS SIC-2FXS ماژول 2 پورت SIC Voice FXS (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-2FXO SIC-2FXO ماژول 2 پورت SIC Voice FXO (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)

SIC-1CE1/PRI ماژول 1 پورت Channalized سریال E1-PRI / SIC (برای روتر های سری DRO-1002 و DRO-20xx و DRO-30xx)