پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

منبع تغذیه پشتیبان

ناموجود
DPS-200 DPS-200 قابلیت افزونگی منبع تغذیه پشتیبان 60W

ناموجود
DPS-300 DPS-300 قابلیت افزونگی منبع تغذیه پشتیبان 90W

ناموجود
DPS-500 DPS-500 قابلیت افزونگی منبع تغذیه پشتیبان 140W

ناموجود
DPS-600 DPS-600 قابلیت افزونگی منبع تغذیه پشتیبان 500W

ناموجود
DPS-700 DPS-700 قابلیت افزونگی منبع تغذیه پشتیبان 589W

ناموجود
DPS-800 DPS-800 جایگاه قابل نصب در rack برای 2 منبع تغذیه DSP-200 و DPS-500

ناموجود
DPS-900 DPS-900 دارای 8جایگاه قابل نصب در rack برای 2 منبع تغذیه DSP-300 و DPS-500

ناموجود
DPS-500DC DPS-500DC قابلیت افزونگی منبع تغذیه پشتیبان 140W