پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

لوازم جانبی دوربین

ناموجود
DCS-32-3 DCS-32-3   آویز پپیش فرض برای دوربین های سری DCS-68xx

DCS-32-4 DCS-32-4 آویز کوچک برای دوربین های سری DCS-68xx

DCS-33-2 DCS-33-2 پایه سطحی برای دوربین DCS-6510

ناموجود
DCS-33-4 DCS-33-4 پایه خمیده برای دوربین DCS-6510

ناموجود
DCS-34-2 DCS-34-2 آویز پیش فرض برای دوربین های سری DCS-65xx

DCS-34-3 DCS-34-3 پایه خمیده برای دوربین DCS-65xx

ناموجود
DCS-45 DCS-45 محافظ برای سری DCS-32xx

DCS-56 DCS-56 محافظ برای دوربین ثابت سری DCS-3010، 31xx، 35xx، 37xx