پشتیبانی
Go to D-Link Global همه محصولات

دوربین تحت شبکه فضای خارج

DCS-4802E DCS-4802E دوربین   Mini Dome Full HD با قابلیت PoE پشتیبانی از فرمت و MJPEG-4 و H-264 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 20 مترو قابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و WDR & 3D Filter

به زودی
DCS-6116 DCS-6116 دوربین Full HD با  پشتیبانی از فرمت وMJPEG-4 و H-264 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 5 مترو دارای جایگاه SD و میکروفن و اسپیکر داخلی

به زودی
DCS-6315 DCS-6315 دوربین HD ثابت و پشتیبانی از فرمت MJPEG وMJPEG-4 و H-264 قابلیت دیدرنگی در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 متروقابلیت وضوح تصویر در هر موقع از شبانه روزتوسط فیلتر ICR و دارای جایگاه  SD

DCS-6815 DCS-6815 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع 400 درجه بر ثانیه و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 12 برابرو دارای Heater/ fan داخلی

DCS-6818 DCS-6818 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع 400درجه بر ثانیه و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و MJPEG-4  و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 36 برابرو دارای Heater/ fan داخلی

DCS-6915 DCS-6915 دوربین گنبدی با قابلیت چرخش سریع و 1پورت شبکه و پشتیبانی ازفرمت MJPEG و H.264  و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و  قابلیت بزرگنمایی اپتیکال 20 برابرو چرخش 360 درجه و دارای Heater/ fan داخلی

DCS-7110 DCS-7110 >دوربین  HD IR ثابت تحت شبکه  و 1پورت شبکه با قابلیت POE و پشتیبانی ازفرمت MJPEG وMJPEG-4 وH-264 و مناسب برای فضای خارجی با IP-66 و قابلیت دید در شب با استفاده از IR LED تا شعاع 15 مترووضوح تصویر در هر موقع از شبانه روز توسط فیلترICR